quiz

Prec - Suiv
Miamiasme
PV 50Poison
Base
#568 - Miamiasme
Pokemon Sac Poubelle - 0.6 m - 31 kg
FR Miamiasme - US Trubbish - JP Yabukuron

Il aime les endroits mal tenus. Le gaz qu'il rote endort pendant une semaine.
Evolution de : Oeuf
Evolue en : Miasmax
PokedexPokedex Miamiasme Pokedex
568
Prec - Suiv